Jogi nyilatkozat

1. HATÁLY

A www.lovestories.hu (a továbbiakban: Honlap) név alatt elérhető internetes oldalakat az LoveStories Company Kft.(székhely: 1148 Budapest, Angol utca 43,, cégjegyzékszám: 01-09-193983, a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja.

Mely létrejött egy részről: 
Név: LoveStories Company Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Angol utca 43. 
Adószám: 24871592-2-42
Közösségi adószám: HU24871592
Cégjegyzékszám: 01-09-193983, nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék
Kamarai nyilvántartási szám:
Kamara megnevezése: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Vezető tisztségviselője: Balogh Zoltán
Bankszámlaszám: 10404072-50526653-87571002 
Telefonszám: 
Fax: 
E-mail: lovestories[kukac]lovestories.hu
Honlap: www.lovestories.hu

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-73523/2014., NAIH-73524/2014., NAIH-73569/2014., NAIH-73571/2014., NAIH-73574/2014., NAIH-73575/2014., NAIH-73570/2014., NAIH-73572/2014., NAIH-73573/2014., NAIH-73576/2014., NAIH-76017/2014., NAIH-76018/2014.

FONTOS: kérjük, ezen jogi nyilatkozatot alaposan olvassa végig, mielőtt a Honlapot használni kezdené, mert annak tartalma kötelező Önre nézve. A jelen Honlap használatával Ön elfogadja ezen feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e. Ha ezen feltételeket nem fogadja el, ne használja a Honlapot!

Jelen Jogi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya alá tartozik valamennyi, a Szolgáltató által üzemeltetett Honlap. A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy Ön (a továbbiakban: Felhasználó) előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Nyilatkozat teljes tartalmát. A Honlapra történő belépéssel a Felhasználó elismeri, hogy a Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket és feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Felhasználó a Honlapot a Nyilatkozatban foglaltak megtartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna. A Szolgáltató azonban a Honlapról elérhető bizonyos szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti.

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Szolgáltató Honlapon található márkaneve mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez, melynek jogosultja a Franchise lánc Rendszeergazdája/Licenctulajdonosa. A Honlapon található teljes tartalom, valamennyi anyag, a Honlap arculata a Rendszergazda/Licenctulajdonos szellemi tulajdona, ennek következtében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogvédelem alá esik. Fentiek mellett Szolgáltató által megküldött hírlevelek, levelek, azok teljes tartalma, illetve a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott valamennyi anyag a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi (beleértve a szöveget, képet, grafikai jelzést vagy bármilyen más adatot).

A honlapon található, illetve a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok, adatösszesség a megtekintéséhez és a szolgáltatás igénybevétele céljához szükséges mértéken túl nem használható fel a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. A szerzői jog jogosultjaként a Szolgáltató fenntart minden, a Honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Franchise Licenctulajdonos/Rendszergazda erre vonatkozó, előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, kép, fotó, logo, cikkek, adatok, egyéb tartalmi és arculati elemek) másolása, sokszorosítása, újraközlése, tárolása, feldolgozása, terjesztése és értékesítése, valamint a fentiekben megjelölt védjegyek bármilyen jogcímen történő felhasználása. A Szolgáltató, illetve a Franchise lánc Licenctulajdonosa hozzájárul azonban, hogy a Honlap tartalmának egyes részeit a Felhasználó – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentse, számítógépén tárolja, vagy kinyomtassa. A Felhasználó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a képi, hang és szöveges tartalom bármilyen, a személyes használatot meghaladó mértékű üzleti jellegű felhasználásához a Szolgáltató/Licenctulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a Honlap tartalmához kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogokat. A fenti feltételektől eltérő, vagy azokat sértő jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató a tudomására jutott jogsértéssel szemben felléphet, követelheti annak abbahagyását és kárának megtérítését.

A Szolgáltató előzetes engedélye esetén csak a szerző által engedélyezett tartalom használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben. Amennyiben a fentieknek nem megfelelő módon jár el a felhasználó fél, úgy jogosulatlan felhasználást valósít meg.

Jogosulatlan felhasználás esetén a jogosulatlan felhasználást megvalósító fél alkalmanként 300. 000-Ft+Áfa kötbér megfizetését vállalja, a Szolgáltató jogosult továbbá a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére. Folyamatos jogosulatlan felhasználás esetén a kötbér napi 300. 000.-ft+Áfa. Jogosulatlan felhasználásnak minősül a Szolgáltató előzetes engedélye nélküli a fentiekben megjelölt bármilyen felhasználás, azonos vagy hasonló formában. Hasonló formáról akkor beszélünk, ha a jogosulatlanul felhasznált adatösszesség 15%-nál nagyobb mértékű.

A Szolgáltató arra törekszik, hogy a Honlapot folyamatosan a lehetőségei szerinti legmagasabb színvonalon tartsa. Tevékenységéről, szolgáltatásáról teljes és hiteles képet kíván nyújtani, ezért minden tőle elvárhatót megtesz a Honlap tartalmának (a továbbiakban: Tartalom) épsége, a Felhasználó számára biztosított információk megbízhatósága érdekében. Sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal azonban szavatosságot a Tartalom pontosságára és teljességére vonatkozóan, a Honlapon esetlegesen előforduló pontatlanságokért, hiányosságokért, valamint a Tartalom jogosulatlan, a Szolgáltatón kívül álló okból történő megváltoztatásáért, valamint a Felhasználók által közzétehető és közzétett adatok pontosságáért, a valóságnak való megfelelőségéért nem felel. A Szolgáltató ebben a körben a felelősségét teljes mértékben kizárja.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Tartalom egészét vagy részeit illetően bármikor, értesítés nélkül korszerűsítést, aktualizálást, változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a Honlapot vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Honlapon található információk és adatok nem minősíthetők úgy, mint a Szolgáltató/Licenctulajdonos tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. A Felhasználó a Honlapot kizárólag saját felelősségére használhatja, a Honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a Felhasználó saját felelőssége.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért, továbbá a Honlap használatából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarból, rendszerhibából, tárhely szolgáltatói- és/vagy biztonsági hibából, információtovábbítási késedelemből, valamint az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából származó károkért, veszteségekért, költségekért.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy honlapja és az ott közzétett elemek vírusmentesek legyenek, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ezért a megfelelő vírusvédelemről való gondoskodás a Felhasználó kötelezettsége. A fentieknek megfelelően a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlap a nap 24 órájában elérhető legyen, de nem felelős azért, ha a rendszer bármely okból nem üzemképes, nem elérhető. A rendszerhez való hozzáférés ideiglenesen, értesítés nélkül is felfüggeszthető bármely okból (pl: karbantartás…) A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a honlap szünetelésével összefüggésben a látogató által érvényesíteni kívánt követelés vonatkozásában.

A Szolgáltató nem felel olyan veszteségért vagy kárért, amely a Honlapon található információkhoz való hozzáférésből, annak elmaradásából, vagy az információk felhasználásából ered, illetve amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye. A Szolgáltató kizárja továbbá felelősségét azokért az adatokért, hirdetésekért, közleményekért, amelyeket a Honlap lehetőségeinek kihasználásával valamely Felhasználó esetleg közvetlenül helyez el a weboldalon. Figyelemmel a honlap a Felhasználó által történő saját döntéséből eredő használatára, a Szolgáltató kizár mindenféle, a fentieken alapuló kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

A Szolgáltatónak a Honlap tartalmáért való felelősségére egyebekben a polgári jog általános szabályai, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A Szolgáltató, valamint annak tisztségviselői, alkalmazottai, illetve megbízottai mindenfajta felelősséget kizárnak minden típusú és mértékű olyan eseménnyel, kárral kapcsolatban, amely a Felhasználót vagy harmadik személyt éri (különösen, de nem kizárólag, minden közvetlen, közvetett, vagyoni és nem vagyoni veszteséget, kárt) a Honlappal kapcsolatban, illetve a Honlap használatával kapcsolatban, a Honlap használhatatlanságával kapcsolatban vagy a Honlap használatának eredményéhez köthetően.

A Szolgáltató kizárólag a társkereső szolgáltatást biztosítja, ellenőrzési körén kívül esik minden olyan elem, tényező, amely a Felhasználók egymás közötti kommunikációjához, magatartásához, kapcsolatához, ennek következményeihez kapcsolódik. A fentiekhez kapcsolódóan a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. A Honlap számos, harmadik személyek által elhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linket (kapcsolódási pontot) tartalmazhat, a Szolgáltató azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért, illetve az ott közölt adatok helyességéért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő károkért. Az ilyen honlapoknak a tartalmát a Szolgáltató nem ismeri, az ilyen független oldalakon található adatok az oldalak tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak, azok tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Ezen oldalakra történő belépés esetén a Felhasználónak célszerű meggyőződnie az adott oldalt üzemeltető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A Felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Honlap biztonságát, így különösen tilos: vírus elhelyezése a Honlapon, adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés, a rendszer vagy a hálózat kémlelése vagy tesztelése, a jogosultság-ellenőrző intézkedések megsértése, nem megengedett és nem kívánt e-mailek küldése, a Honlap túlterhelése.

Az adatvédelmi szabályok hatálya alá tartozó, személyes adatok kivételével a Felhasználó által a honlapra vagy a Szolgáltató részére más módon küldött vagy ott közzétett minden anyag nem minősül bizalmas adatnak, azok tulajdonjogáról a felhasználó lemond. A Szolgáltatót semmiféle kötelezettség, felelősség nem terheli ezen anyagokkal kapcsolatban.

Tilos a honlapon közzétenni különösen, de nem kizárólag a következő anyagokat:
- titoktartási kötelezettséget megsértő, adatok védelmét megsértő, fenyegető, becsmérlő, negatív társadalmi megítélést kiváltó, rossz érzés felkeltésére alkalmas anyagok,
- olyan anyagok, amelyre vonatkozóan Ön nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással,
- olyan anyagok, amelyek büntetőjogi, szabálysértési, közigazgatási, vagy bármilyen más jogi tényállást megvalósító magatartást kimerítenek, vagy erre hívnak fel, amelyekkel kapcsolatban jogi felelősség állapítható meg, illetve amelyek más módon jogsértők vagy harmadik fél jogát sértik,
- technikailag ártalmas anyagok (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: számítógépvírusok, trójai lovak, férgek, hibás adatok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat).

Tilos a honlappal kapcsolatos minden nemű visszaélés. A Szolgáltató együttműködik a hatóságokkal, a fenti magatartást megvalósító felhasználó azonosságának vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő hatóságokkal, bíróságokkal.

A fenti esetekben a Szolgáltató törli a tartalmat, és törölheti a Felhasználó regisztrációját a további jogi lépések megtételével egyidejűleg.

REKLÁMOK

Mivel a Szolgáltató több bannercsere programban is részt vesz/vehet, és ezen programok automatizáltan és véletlenszerűen töltenek be különféle reklámokat a portál több felületébe, amely tartalmakat a Szolgáltatónak nem áll módjában ellenőrizni és szűrni, ezért a Szolgáltató által üzemeltetett a portálon megjelenő reklámok tartalmáért felelősséget nem vállal, és felelősséggel nem tartozik!

A Szolgáltató közösségi oldalakon és egyéb médiában hirdetéseket jelentethet meg, melyekben a felhasználók fotói, alap adatai megjelenhetnek. Ezt a felhasználó tudomásul veszi és regisztrációjával elfogadja.

A Szolgáltató a jelen weboldalról elnavigáló külső hivatkozások, linkek és reklámok által behívott oldalak tartalmáért felelősséggel nem tartozik.

A Felhasználó saját felelőssége, ha az Szolgáltató oldalán megjelenő, az oldalról elnavigáló valamely reklámra, vagy linkre kattint, mely elnavigálja a Felhasználót a Szolgáltató által üzemeltetett oldalakról, és ha netán ebből kifolyólag bármiféle kára keletkezik. A Szolgáltató a rajta kívül (más szolgáltatók által) üzemeltetett oldalak tartalmáért felelősséget nem vállal!

3. TÁJÉKOZTATÁS

A Jogi nyilatkozatban foglalt felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a Szolgáltató székhelye szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

A Szolgáltató jelen Jogi nyilatkozatban foglalt feltételeket – a vonatkozó jogszabályok keretein belül – bármikor módosíthatja, mely módosításokat Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató által végzett adatkezelésre a Honlapon megtalálható Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezések az irányadóak. Amennyiben a Jogi nyilatkozattal kapcsolatban bármely kérdése vagy észrevétele merül fel, kérjük, írjon a következő címre: info[kukac]lovestories.hu.


Csővár, 2014. március 31.

Kapcsolódó tartalmak